Algemene voorwaarden therapiesessies en diagnostiek Praktijk Mobiel | Praktijk Mobiel

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Praktijk Mobiel (https://www.praktijkmobiel.be) en The Village (https://village.praktijkmobiel.be)

Praktijk Mobiel biedt psychologische begeleiding en opleidingen aan voor kinderen, jongeren en gezinnen. Dit kan aan huis, in één van onze praktijkruimtes of online.

Elke cliënt die een samenwerking aangaat met Praktijk Mobiel wordt verondersteld deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en goed te keuren.

Toepasselijkheid

Praktijk Mobiel behoudt zich het recht voor om onze algemene voorwaarden te allen tijden en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de cliënt gebruikt maakte van onze diensten.

De laatste aanpassing dateert van 15 april 2022

Huisdieren

De cliënt verbindt zich ertoe om huisdieren uit de buurt te houden van de psycholoog/orthopedagoog van Praktijk Mobiel. Bij bijtincidenten wordt een schadevergoeding van € 350 (driehonderd vijftig euro) ofwel de werkelijke bewijsbare schade betaald door de cliënt. Het grootste bedrag wordt door ons gevorderd. (Dus minimaal € 350).

Begeleiding van minderjarigen

Voor kinderen onder 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide biologische ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht-gevende wettelijke ouder verbindt zich er toe dat de eventueel andere wettelijke ouder geïnformeerd wordt over de begeleiding en hij/zij hiervoor toestemming geeft.

Verslaggeving

Praktijk Mobiel maakt geen verslaggeving op in het kader van echtscheiding, ouderschapsbemiddeling of andere gerechtelijke procedures.

Indien na opmaak van een verslag blijkt dat gegevens van de persoon die onderwerp is van het verslag niet kloppen met de realiteit, wordt een kost van €70 gerekend om de scoring en het verslag opnieuw te maken op basis van de juiste gegevens.

Indien na opmaak van een verslag blijkt dat gegevens van de persoon die onderwerp is van het verslag niet kloppen met de realiteit, wordt een kost van €70 gerekend om de scoring en het verslag opnieuw te maken op basis van de juiste gegevens.

Gedeeld beroepsgeheim

De cliënt gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Praktijk Mobiel (PM BV) het dossier van zijn of haar zoon/dochter deelt met de psycholoog/orthopedagoog die de aangevraagde dienst zal uitvoeren (hetzij therapie, hetzij diagnostiek). In geval van een observatie kan een 3de dienstverlener ingeschakeld worden. De cliënt gaat er mee akkoord dat de gegevens binnen het dossier ook met deze 3de dienstverlener gedeeld wordt indien nodig.

Aansprakelijkheid

De cliënt bevestigt dat de psycholoog of orthopedagoog die door Praktijk Mobiel wordt ingezet een inspanningsverplichting aangaat en geen resultaatsverplichting. Hieronder wordt begrepen dat de hulpverlener zich op elk ogenblik maximaal zal inspannen binnen de grenzen van zijn of haar competentie.

De psycholoog/orthpedagoog verbindt zich ertoe beroep doen op de interne overlegstructuren om voor elk dossier zo kwalitatief mogelijk te behandelen.

De psycholoog/orthopedagoog is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade van welke aard dan ook die voort zou kunnen vloeien uit beslissingen die de cliënt of één van de ouders van de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de psycholoog/orthopedagoog.

De cliënt/ouder(s) van de cliënt is (zijn) op elk ogenblik zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Elke psycholoog/orthopedagoog is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor de opdracht die hem wordt toevertrouwd door de cliënt. Schade die in verband gebracht wordt met het uitvoeren van onze diensten, waarbij de psycholoog/orthpedagoog aansprakelijk geacht wordt, zal vergoed worden door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De vergoeding hiervan beperkt zich tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de verzekering.

Aan de inhoud van een informatieve brochure, websitecontent en enige andere vorm van schriftelijke of digitale communicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Annuleringsvoorwaarden

Therapie- en diagnostiektrajecten: Annuleringsvoorwaarden therapie en diagnostiek

Opleidingen en trainingen: Annuleringsvoorwaarden opleidingen

Betaaltermijn

Elke afspraak wordt ten laatste 5 dagen na het plaatsvinden van de afspraak betaald. Indien dit niet gebeurd is, rekenen wij verwijlintresten aan ten belope van 10% van het openstaande bedrag. Bij elke daarop volgende overschrijding en herinnering van de betaaltermijn wordt het openstaande bedrag met 10% verhoogd.

Bij niet betaling van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om geen nieuwe afspraken in te plannen of reeds geplande afspraken te annuleren.

Bij geschillen

Indien je niet tevreden bent, neem dan alstublieft contact met ons op. Dan bekijken we samen hoe we samen tot een oplossing kunnen komen.

Bij geschillen is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.